Kernindicatoren sport en bewegen


Om te bepalen hoe de sport er in ons land voor staat zijn cijfers (kengetallen) ontwikkeld. Een kengetal is een cijfer dat inzicht geeft in de actuele situatie. Door deze kengetallen regelmatig te verzamelen worden ontwikkelingen zichtbaar. Het ministerie van VWS gebruikt deze kengetallen om ontwikkelingen te volgen, trends te ontdekken en daar vervolgens sportbeleid op te baseren, maar ook om op termijn te bepalen of het beleid gewerkt heeft. Zijn er meer mensen gaan bewegen? Sporten mensen vaker wekelijks? Hoe is het gesteld met het clublidmaatschap?

De kernindicatoren zijn niet bedoeld om het effect van afzonderlijke beleidsmaatregelen te evalueren, maar geven een algemeen beeld. Het is een soort thermometer waarmee regelmatig de ‘gezondheid’ van de sport wordt gemeten.

Op de website sportenbewegenincijfers.nl staat een overzicht van alle kernindicatoren en hoe deze zich de afgelopen jaren hebben ontwikkeld.