Cijfers in beeld


Sportminister Bruno Bruins heeft in de zomer van 2018 samen met de sport, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners een Nationaal Sportakkoord gesloten met als hoofddoel om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Daarin zijn zes ambities geformuleerd waarop we de komende jaren voortgang willen boeken. Deze ambities zijn:

 1. Inclusief sporten & bewegen;
 2. Duurzame sportinfrastructuur;
 3. Vitale sport- en beweegaanbieders;
 4. Positieve sportcultuur;
 5. Vaardig in bewegen;
 6. ‘Topsport die inspireert’.

Om deze ambities te realiseren is het belangrijk dat de gemeente, sport- en beweegaanbieders en andere (potentiële) partners op lokaal- en waar mogelijk regionaal niveau hieraan uitvoering geven. Lokale en/of regionale sportakkoorden zijn daarvoor het aangewezen instrument. In zo’n lokaal/regionaal sportakkoord maken partijen afspraken over hoe zij met elkaar de ambities op het gebied van sport en bewegen binnen hun gemeenten willen bereiken.

Over lokale en regionale akkoorden is in het Nationaal Sportakkoord het volgende opgenomen:

VWS, VSG/VNG en NOC*NSF spannen zich in om te bevorderen dat lokale en regionale partijen het sportakkoord vertalen naar de lokale en sport specifieke context en te komen tot lokale en/of regionale akkoorden. VWS, VSG en NOC*NSF stellen daarbij hun kennis en ondersteuning beschikbaar.

De maatregelen in dit sportakkoord laten ruimte voor lokale en/of sport specifieke invulling. Daarmee doet het akkoord recht aan de grote diversiteit binnen het sportdomein en de regionale/lokale context. Het sportbeleid wint aan kracht als het sterk is ingebed in de lokale en/of regionale context.

RIJKSGELD VOOR LOKALE SPORTFORMATEUR

Voor de totstandkoming van lokale/regionale sportakkoorden wordt budget beschikbaar gesteld voor procesbegeleiders, de zogenaamde ‘sportformateur’. U kunt als gemeente namens de lokale partijen budget aanvragen (€ 15.000,- per gemeente) om een procesbegeleider in te huren. De ‘sportformateur’ heeft de taak om diverse partijen aan tafel te krijgen en het gesprek over de invulling van een sportakkoord en de afspraken daarbinnen te faciliteren. De wens is dat in het akkoord ook andere thema’s worden meegenomen, bijvoorbeeld de thema’s uit het Nationaal Preventieakkoord, waarover u binnenkort nog nader zult worden geïnformeerd. Het eindproduct van de inzet van een sportformateur is een lokaal en/of regionaal sportakkoord.

Er zijn twee ‘startmomenten’ om met een sportformateur aan de slag te gaan: mei 2019, of januari 2020. De wens om een sportformateur in te zetten wordt door u als gemeente bij Vereniging Sport en Gemeenten kenbaar gemaakt door het aanleveren van de intentieverklaring uiterlijk 10 april 2019, of uiterlijk 8 november 2019 via sportakkoorden@sportengemeenten.nl. In de mei- of decembercirculaire van dit jaar wordt uw deelname aan de regeling sportformateur dan bevestigd en het geld vervolgens via het gemeentefonds als decentralisatie-uitkering aan u uitgekeerd. Gemeenten kunnen het rijksgeld bij elkaar leggen om de formateur desgewenst regionaal in te zetten.

UITVOERINGSBUDGET LOKAAL/REGIONAAL SPORTAKKOORD

Als er in uw gemeente een sportakkoord gesloten is, kunt u vervolgens aanspraak maken op uitvoeringsbudget. Dit kan worden besteed aan een of meer thema’s van het sportakkoord. Hoeveel budget er beschikbaar is voor uw gemeente hangt af van het inwoneraantal 1 januari 2019. Hiervoor geldt de volgende verdeling:

Uitvoeringsbudget* per jaar voor gemeenten tot:

 • 20.000 inwoners: € 10.000,-
 • 40.000 inwoners: € 20.000,-
 • 60.000 inwoners: € 30.000,-
 • 80.000 inwoners: € 40.000,-
 • 100.000 inwoners: € 50.000,-
 • 130.000 inwoners: € 60.000,-
 • 200.000 inwoners: € 80.000,-
 • 225.000 inwoners: € 120.000,-
 • Groter dan 225.000 inwoners: € 200.000,-

* Gedurende drie jaren is per jaar 10 miljoen euro beschikbaar. Bovenvermelde bedragen zijn bij 100% deelname van de Nederlandse gemeenten vanaf jaar 1 (2019). Mocht op enig moment sprake zijn van “onder uitputting”, treden de landelijk partners van het Nationaal Sportakkoord (VWS, NOC*NSF en VNG/VSG) hierover in overleg,. Dit wordt in de tweede helft van 2019 gecommuniceerd.

AANVRAAGPROCEDURE

De wens om het uitvoeringsbudget in 2020 in te zetten wordt door u als gemeente bij Vereniging Sport en Gemeenten kenbaar gemaakt door het aanleveren van de intentieverklaring uiterlijk 8 november 2019 of uiterlijk 8 april 2020 en een ondertekend exemplaar van uw lokale/regionale akkoord. Deze intentieverklaring wordt u medio dit jaar toegezonden. Het budget voor 2021 dient apart via een intentieverklaring te worden aangevraagd uiterlijk 8 november 2020.

In de decembercirculaire 2019 respectievelijk de meicirculaire 2020 wordt de deelname aan de ondersteuningsregeling in 2020 bevestigd en het geld via het gemeentefonds als decentralisatie uitkering uitgekeerd. In de decembercirculaire 2020 wordt de deelname aan de ondersteuningsregeling in 2021 bevestigd en het geld via het gemeentefonds als decentralisatie uitkering uitgekeerd.

U HEEFT NU AL EEN SPORTAKKOORD

Enkele gemeenten hebben reeds een lokaal/regionaal sportakkoord, gebaseerd op het Nationaal Sportakkoord. Deze gemeenten kunnen in principe nu al in aanmerking komen voor een uitvoeringsbudget. U kunt dit aangeven op de bijgevoegde intentieverklaring met bijgevoegd een ondertekend exemplaar van uw lokale/regionale akkoord die u dan uiterlijk 10 april 2019 moet inzenden.

In de meicirculaire 2019 wordt uw deelname aan de ondersteuningsregeling dan bevestigd en het geld via het gemeentefonds als decentralisatie uitkering ten behoeve van 2019 en 2020 aan u uitgekeerd. Deze gemeenten komen ook in 2021 in aanmerking voor rijksgeld. Zij moeten daartoe uiterlijk 8 november 2020 een intentieverklaring indienen, die zij medio dit jaar toegezonden krijgen.

OVERZICHT AANVRAAG SPORTFORMATEUR OF UITVOERINGSBUDGET

Op de website van RIVM vindt u het overzicht van gemeenten die een aanvraag hebben ingediend voor een sportformateur dan wel uitvoeringsbudget. Op de peildatum 8 november 2019 werd in 339 van de 355 gemeenten in Nederland gewerkt aan het sportakkoord. In 274 gemeenten is een sportformateur aangevraagd en in 65 gemeenten is een aanvraag gedaan voor uitvoeringsbudget. Weten welke gemeenten dat zijn kijk dan op de website van het RIVM. 

ONDERSTEUNING

Vereniging Sport en Gemeenten zal de ondersteuning van de lokale akkoorden en de sportformateur verzorgen. Deze ondersteuning bestaat in de beginfase onder andere uit regionale kick-off bijeenkomst voor gemeenten en startbijeenkomsten voor formateurs.

Verdere informatie over de gemeentelijn, sportlijn en sportonderzoek en monitoring in het kader van het sportakkoord voor formateurs en gemeenten treft u op de gezamenlijke website van het Sportakkoord aan.

Daarnaast heeft Vereniging Sport en Gemeenten een helpdesk, waar men terecht kan met vragen. Voor vragen over de regelingen kunt u terecht bij Vereniging Sport en Gemeenten via 070-37 38 055, of via e-mail: sportakkoorden@sportengemeenten.nl.